top of page

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/02/2022 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

 

Jolie Su Sp. z o.o. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wsparcie eksportu produktów spółki Jolie Su na nowych rynkach zagranicznych”

w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności

i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3

Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych -

projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym i prośbą o przedstawienie oferty cenowej

poprzez wypełnienie formularza ofertowego.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Jolie Su Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 11/1, 87-100 Toruń

NIP: 9562156806

REGON: 340063862

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Marta Kościelska

e-mail: joliesufunduszeksportowy@gmail.com

tel. 884 167 523

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 tj., ze zm.).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

na lata 2014-2020, oraz Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu 2/G/2020 w ramach projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP

z województwa kujawsko- pomorskiego” – Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień.

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie prawnym dotyczącym negocjacji i

zawierania umów handlowych na rynku francuskim oraz włoskim. 

 

2) Nazwa i kod zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79100000-5 - Usługi prawnicze

79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

79130000-4 - Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

3) Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający przewiduje skorzystanie z profesjonalnych

konsultacji prawnych w celu sporządzenia opinii prawnych dotyczących sprzedaży na rynkach docelowych oraz sporządzenie

wzorów umów. W zakres usługi wchodzić będzie sporządzenie opinii prawnych dotyczących sprzedaży na rynkach docelowych oraz

sporządzenie wzorów umów. Pozwoli to Zamawiającemu na wstępne rozeznanie się w rynku zagranicznym i umożliwi przygotowanie dokumentów

poprzedzających rozmowy z klientami pośrednimi, a także umożliwi ochronę interesów Zamawiającego na etapie negocjacji z potencjalnymi kontrahentami.

Działaniem niezbędnym do wykonania podczas aktywnej sprzedaży na rynkach docelowych (Francja oraz Włochy) przez Spółkę jest skonsultowanie obecnie

używanych umów handlowych z kancelarią prawniczą. Jest to działanie, które w sposób znaczny usprawni proces sprzedaży na rynku francuskim

oraz włoskim, a także zabezpieczy Spółkę przed ewentualnymi niepożądanymi roszczeniami ze strony potencjalnych kontrahentów.

Wzory te będą konsultowane dla produktu internacjonalizowanych przez Spółkę kapeluszy. Wzór umowy będzie używany oraz indywidualnie

dostosowywany w ramach opisywanej konsultacji podczas zawierania współpracy z potencjalnymi klientami i partnerami w modelu B2B. Będzie on

musiał szczególnie zabezpieczać obie strony transakcji podczas zawierania współpracy typu komis. Konieczne także będzie opracowanie międzynarodowego

dokumentu określającego warunki współpracy uwzględniając międzynarodowe prawo przy sprzedaży bezpośredniej (B2C). Zaplanowane działanie przełoży się

bezpośrednio na sprawność i bezpieczeństwo ekspansji na danym rynku, a jednocześnie sprawi, że Spółka postrzegana będzie jako rzeczowy kontrahent dla zagranicznego odbiorcy.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 02.03.2022 r., jednakże w przypadku

odwołania i/lub przesunięcia targów, termin realizacji przedmiotu oferty może być wydłużony.

 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, sporządzoną na formularzu cenowym.

Oferty pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście należy złożyć na adres siedziby Spółki:

Jolie Su Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 11/1

87-100 Toruń

W dni robocze, w godzinach pracy biura (od 8:00 do 16:00).

Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące sformułowanie:

„OFERTA USŁUGA PRAWNA”.

Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Oferty w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:

joliesufunduszeksportowy@gmail.com

W tytule wiadomości należy wpisać: „OFERTA USŁUGA PRAWNA”.

2) Termin składania ofert: do dnia 23.02.2022 r.

3) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY

1) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2) Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską bądź rażąco wysoką cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. DODATKOWE INFORMACJE

1) Złożenie oferty cenowej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości

realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –

Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja o wyborze wykonawcy

bottom of page