top of page

ZABUDOWA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZYCH NA TARGACH


 

Toruń, dn. 11 sierpnia 2022 r.


 

ZAPYTANIE O CENĘ NR 01/08/2022 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

 

Jolie Su Sp. z o.o. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wsparcie eksportu produktów spółki Jolie Su na nowych rynkach zagranicznych”

w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej

1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych

dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach

międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę wraz z prośbą o przedstawienie oferty cenowej poprzez wypełnienie załączonego formularza cenowego.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Jolie Su Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 11/1, 87-100 Toruń

NIP: 9562156806

REGON: 340063862

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Marta Kościelska

e-mail: joliesufunduszeksportowy@gmail.com

tel. 884 167 523

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 tj., ze zm.).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz na podstawie Załącznika nr 9. Do Regulaminu konkursu 2/G/2020 w ramach projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” – Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień.


 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczych na Targach Who’s Next w Paryżu oraz TRANOI Paryż.

 

2) Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79956000-0: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

39154000-6 Sprzęt wystawowy

 

3) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczych na Targach Who’s Next w Paryżu o łącznej powierzchni 4 m2 oraz na Targach TRANOI Paryż o łącznej powierzchni 6 m2.

 

Targi Who’s Next w Paryżu (termin odbywania się targów 02.09 - 05.09.2022 r., rynek docelowy Włochy):

 • Powierzchnia wystawiennicza: 4 m2;

 • Wyposażenie mebli: 

  • stojaki dla 7 kapeluszy (7 sztuk);

  • ekspozytor - mebel, na którym zostaną ustawione kapelusze ze stojakami;

  • 2 krzesła + stolik;

  • stand na ekspozycję materiałów promocyjnych tj. drukowane katalogi, ulotki;

  • lustro;

  • oświetlenie;

 • podłączenie prądu do stoiska (4 wtyczki x 230V) z niezbędnym okablowaniem;

 • zapewnienie odpowiedniej ekspozycji logotypu marki (np. naklejka winylowa, ledon etc);

 • zapewnienie elementu stoiska wystawienniczego uwzględniającego założenia wizualizacji marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu grantowego FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego;

 • wynajem sprzętu do wyświetlania treści multimedialnych (np. telewizor lub równoważne).

 

Targi TRANOÏ Paryż (termin odbywania się targów 29.09 – 02.10.2022 r., rynek docelowy - Francja):

 • Powierzchnia wystawiennicza: 6 m2;

 • Wyposażenie mebli: 

  • stojaki dla 7 kapeluszy (7 sztuk);

  • ekspozytor - mebel, na którym zostaną ustawione kapelusze ze stojakami;

  • 2 krzesła + stolik;

  • stand na ekspozycję materiałów promocyjnych tj. drukowane katalogi, ulotki;

  • lustro;

  • oświetlenie;

 • podłączenie prądu do stoiska (4 wtyczki x 230V) z niezbędnym okablowaniem;

 • zapewnienie odpowiedniej ekspozycji logotypu marki (np. naklejka winylowa, ledon etc);

 • zapewnienie elementu stoiska wystawienniczego uwzględniającego założenia wizualizacji marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu grantowego FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego;

 • wynajem sprzętu do wyświetlania treści multimedialnych (np. telewizor lub równoważne).

 

Dopuszcza się możliwość dwukrotnego wykorzystania ekspozytora (lub jego modyfikacji), jeśli Wykonawca zaproponuje dwa projekty, z których będzie jasno wynikać racjonalność takiego rozwiązania. Natomiast wszystkie inne elementy zabudowy mogą być wykorzystane tylko raz. 

Należy podkreślić, że firma sprzedaje produkt luksusowy, a wszelkie elementy wizualne muszą być wykonane z najwyższą starannością oraz estetyką zgodną z marką Jolie Su. Przekaz ma być przejrzysty i spójny z kreacją marki.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę cenową należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, sporządzoną na formularzu cenowym (stanowiącym Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego: Formularz cenowy).

Oferty cenowe w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:

W tytule wiadomości należy wpisać: 

„ZABUDOWA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZYCH” 

Oferty cenowe pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście należy złożyć na adres siedziby Spółki:

Jolie Su Sp. z o.o. 

ul. Stanisława Moniuszki 11/1

87-100 Toruń

W dni robocze, w godzinach pracy biura (od 8:00 do 16:00).

Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące sformułowanie:

„ZABUDOWA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZYCH” .

 1. Termin składania ofert cenowych: do dnia 14.08.2022 r. 

 2. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę cenową w ramach niniejszego zapytania o cenę w trybie rozeznania rynku.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY

 1. Cena oferty cenowej musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 2. Jeśli oferta cenowa będzie zawierała rażąco niską bądź rażąco wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty cenowej mających wpływ na wysokość ceny.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Złożenie oferty cenowej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie o cenę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

bottom of page