top of page

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania formularzy ofertowych o 1 dzień roboczy tj.: do końca dnia 23.02.2022 r.

W związku z przeprowadzaną obecnie procedurą Zapytania ofertowego nr 01/02/2022 w trybie rozeznania rynku, uprzejmie informujemy,

iż nastąpiła zmiana planowanego miejsca wylotu na wizyty studyjne do Francji i Włoch, oraz powrotu tych wizyt. Wylot oraz powrót będzie miał miejsce z oraz do Porto,

miasta położonego w Portugalii, a nie z Warszawy, jak pierwotnie założono. Stąd też, w skład organizacji wizyty studyjnej we Francji będzie wchodzić zakup biletów

lotniczych dla 2 osób na trasie Porto - Paryż – Porto, natomiast w skład organizacji wizyty studyjnej we Włoszech będzie wchodzić zakup biletów

lotniczych dla 2 osób na trasie Porto - Mediolan – Porto. Z uwagi na powyższe, informujemy o wydłużeniu składania ofert cenowych o 1 dzień roboczy

tj.: do końca dnia 23.02.2022 r.  Pozostałe informacje zawarte Zapytaniu ofertowym nr 01/02/2022 w trybie rozeznania rynku pozostają bez zmian.

Prosimy o przesłanie zaktualizowanego formularza cenowego w przypadku zmiany wyceny przedmiotu zamówienia,

a w przypadku braku wpływu przedmiotowej zmiany na wycenę organizacji wizyt studyjnych o stosowną

informację w tym zakresie i potwierdzenie utrzymania ceny.  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2022 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Jolie Su Sp. z o.o. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wsparcie eksportu produktów spółki Jolie

Su na nowych rynkach zagranicznych” w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY –

granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych

modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia

przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym i prośbą o przedstawienie oferty cenowej poprzez

wypełnienie formularza ofertowego.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Jolie Su Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 11/1, 87-100 Toruń

NIP: 9562156806

REGON: 340063862

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Marta Kościelska

e-mail: joliesufunduszeksportowy@gmail.com

tel. 884 167 523

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 tj., ze zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest

zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz na podstawie Załącznika nr 9. do

Regulaminu konkursu 2/G/2020 w ramach projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z

województwa kujawsko-pomorskiego” – Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione również poprzez zamieszczenie na stronie: https://www.joliesu.com/

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na organizacji wyjazdowych wizyt studyjnych we Francji oraz we Włoszech.

2) Nazwa i kod zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez 79997000-9 - Usługi organizowania podróży służbowych 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

3) Opis przedmiotu zamówienia:

Zlecenie organizacji wyjazdowej wizyty studyjnej do Francji (03.03.2022 r. – 07.03.2022 r.) będzie dotyczyło kompleksowej obsługi wizyty, w skład której wchodzi:

a) organizacja 2 spotkań z potencjalnymi kontrahentami;

b) zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa - Paryż – Warszawa;

c) organizacja noclegów dla 2 osób - 4 noce;

d) pokrycie kosztów diety związanej z pełnym wyżywieniem 2 osób uczestniczących w 5-dniowej wizycie studyjnej zgodnie

z „Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej” tj. dla rynku francuskiego 50 euro na dobę.

Zlecenie organizacji wyjazdowej wizyty studyjnej we Włoszech (kwiecień 2022 r.) będzie dotyczyło kompleksowej obsługi wizyty, w skład której wchodzi:

a) organizacja 2 spotkań z potencjalnymi kontrahentami;

b) zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa - Mediolan – Warszawa;

c) organizacja noclegów dla 2 osób - 4 noce; d) pokrycie kosztów diety związanej z pełnym wyżywieniem dla 2 osób uczestniczących w

5-dniowej wizycie studyjnej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r.

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży

służbowej” tj. dla rynku włoskiego 48 euro na dobę. Oferent powinien w ofercie uwzględnić wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem

organizatora wraz z kosztami towarzyszącymi organizacji spotkań.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia organizacji wyjazdowej wizyty studyjnej we Francji to 01.03.2022 r., natomiast organizacji wyjazdowej wizyty

studyjnej we Włoszech to 31.03.2022 r., jednakże w przypadku odwołania i/lub przesunięcia targów, termin realizacji przedmiotu oferty może być wydłużony. 

 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, sporządzoną na formularzu cenowym.

Oferty pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście należy złożyć na adres siedziby Spółki:

Jolie Su Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 11/1

87-100 Toruń

W dni robocze, w godzinach pracy biura (od 8:00 do 16:00).

Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące sformułowanie:

„OFERTA - USŁUGA ORGANIZACJI WIZYT STUDYJNYCH”.

Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Oferty w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:

joliesufunduszeksportowy@gmail.com

W tytule wiadomości należy wpisać: „OFERTA - USŁUGA ORGANIZACJI WIZYT STUDYJNYCH”.

2) Termin składania ofert: do dnia 22.02.2022 r.

3) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY

1) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2) Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską bądź rażąco wysoką cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. DODATKOWE INFORMACJE

1) Złożenie oferty cenowej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości

realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –

Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja o wyborze wykonawcy

bottom of page