top of page

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/02/2022 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

 

Jolie Su Sp. z o.o. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wsparcie eksportu produktów spółki Jolie

Su na nowych rynkach zagranicznych” w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY –

granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych

modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia

przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym i prośbą o przedstawienie oferty cenowej poprzez

wypełnienie formularza ofertowego.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Jolie Su Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 11/1, 87-100 Toruń

NIP: 9562156806

REGON: 340063862

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Marta Kościelska

e-mail: joliesufunduszeksportowy@gmail.com

tel. 884 167 523

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 tj., ze zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest

zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz na podstawie Załącznika nr 9. do

Regulaminu konkursu 2/G/2020 w ramach projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z

województwa kujawsko-pomorskiego” – Wytyczne dla Grantobiorców dotyczące udzielania zamówień.

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie stworzenia strategii kampanii marketingowych na rynku we Francji i we Włoszech.

 

2) Nazwa i kod zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

79341100-7 - Doradcze usługi reklamowe

79342000-3 - Usługi marketingowe

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

79310000-0 - Usługi badania rynku

79900000-3 - Różne usługi branżowe i podobne

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

 

3) Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowana w ramach usługi doradczej strategia będzie miała na celu wskazanie sposobów i narzędzi

promocji produktów marki Jolie Su Dream Hats, które firma planuje eksportować, tj.: kapeluszy,

dotarcie do jak największej liczby potencjalnych odbiorców na danym rynku, tj.: właścicieli sklepów

oraz ich klientów, a także bezpośrednich klientów. W ramach strategii komunikacji powinny znaleźć się

szczegółowe informacje co do treści komunikacji kierowanej do potencjalnych kontrahentów na

nowych rynkach, rekomendacje co do typu oraz ilości niezbędnych materiałów promocyjnych oraz 

wytyczne co do promocji w Internecie, na bazie których powstaną następnie konkretne materiały

promocyjne. Wdrożenie działań marketingowych i promocyjnych zostało przypisane do

poszczególnych targów, dlatego nie należy mylić działania o charakterze doradczym/strategicznym z

produkcją materiałów marketingowych i działań promocyjnych przewidzianych na targi.

 

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to 02.03.2022 r., jednakże w przypadku

odwołania i/lub przesunięcia targów, termin realizacji przedmiotu oferty może być wydłużony.

 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, sporządzoną na formularzu cenowym.

Oferty pocztą tradycyjną/kurierem lub osobiście należy złożyć na adres siedziby Spółki:

Jolie Su Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 11/1

87-100 Toruń

W dni robocze, w godzinach pracy biura (od 8:00 do 16:00).

Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące sformułowanie:

„OFERTA USŁUGA MARKETINGOWA”.

Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Oferty w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:

joliesufunduszeksportowy@gmail.com

W tytule wiadomości należy wpisać: „OFERTA USŁUGA MARKETINGOWA”.

2) Termin składania ofert: do dnia 23.02.2022 r.

3) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY

1) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2) Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską bądź rażąco wysoką cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. DODATKOWE INFORMACJE

1) Złożenie oferty cenowej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie jest równoznaczne z wyrażeniem

zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości

realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –

Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja o wyborze wykonawcy

bottom of page