top of page

„FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”

 

Jolie Su Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wsparcie eksportu produktów spółki Jolie Su na nowych rynkach zagranicznych” w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem projektu realizowanego przez Jolie Su sp. z o.o. jest przeprowadzenie działań zaplanowanych w strategii internacjonalizacji firmy w związku z wprowadzeniem na dwa nowe rynki tj. Włochy oraz Francja ekskluzywnych kapeluszy.

 

Całkowita wartość projektu: 393 143,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 242 860,50 zł

Logotypy_Unijne_wersja_pl.png
bottom of page